BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ในภาพอาจจะมี ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

📣📣 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 

 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 57-59 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557 แล้ว รวม 36 โครงการ 15,676 หน่วย สร้างเสร็จแล้ว 9,038 หน่วย 

 ชุดที่ 1 ปี 2558 รวม 43 โครงการ 11,485 หน่วย สร้างเสร็จแล้ว 278 หน่วย และชุดที่ 1 ปี 2559 รวม 22 โครงการ 7,233 หน่วย และอยู่ระหว่างการเคหะเปิดขายโครงการและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง

🙋‍♂🙋‍♀ มติ ครม.วันที่ 26 พ.ย.61 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

🏘🏘 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย จำนวน 12 โครงการ แบ่งเป็น

1⃣ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จำนวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาขายต่อหน่วย 650,000 - 850,000 บาท สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึง ปานกลาง โดยในเขต กทม.และปริมณฑล มีรายได้ 26,101 - 38,300 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 15,101 - 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน

(1) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.80 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 362 หน่วย

(2) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 25.48 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 186 หน่วย และก่อสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 136 หน่วย

(3) โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก (พรหมณี 1) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 49.32 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 498 หน่วย

(4) โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 38.83 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 328 หน่วย (โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

(5) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนานิคม 2) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 16.67 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 188 หน่วย

(6) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงห์บุรี (บางกระบือ) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.72 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 224 หน่วย

(7) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2 ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 27.97 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 120 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 208 หน่วย

(8) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 29.45 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 278 หน่วย

(9) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.26 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 338 หน่วย (โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

(10) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปัตตานี ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.00 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 228 หน่วย (โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

2⃣ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ รวม 271 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 1.8 - 2.2 ล้านบาท สำหรับประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยในเขต กทม.และปริมณฑล คือผู้มีรายได้ 59,701 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อครัวเรือน ส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิภาค มีรายได้ 34,701 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อครัวเรือน

(1) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.สมุทร ปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3 ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 19.58 ไร่รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 184 หน่วย

(2) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1 ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 14.27 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 87 หน่วย

🏡🏡 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะ 2 จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน)

📌📌 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี พ.ศ.2559 - 2568 โดยอยู่ในโครงการของปี 2559 ระยะที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการ ได้รับการเห็นชอบจาก ครม.ไปแล้ว 3 โครงการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 จำนวน 494 หน่วย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 145 หน่วย และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างอีก 349 หน่วย

🏠🏠 สำหรับโครงการที่โพไร่หวาน เป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ห้องพักขนาด 28 ต.ร.ม.รวมจำนวน 246 หน่วย สร้างบนที่ดินขนาด 5.39 ไร่ ออกแบบตามหลักการ Universal Design เพื่อรองรับการอยู่อาศัยอย่างสะดวกและปลอดภัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ประมาณ 9,501 - 14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยจะคิดอัตราค่าเช่าสุทธิไม่เกิน 1,700 บาท/เดือน

 เบื้องต้น 3 โครงการ ในปี 2559 ระยะที่ 2 ที่ได้รับการเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่า กระทุ่มแบน 3 จ.สมุทรสาคร จำนวน 196 หน่วย , โครงการอาคารเช่า หนองหอย จ.เชียงใหม่ จำนวน 102 หน่วย และโครงการอาคารเช่า นครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 จ.นครสวรรค์ จำนวน 196 หน่วย รวม 4 โครงการ มีที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 740 หน่วย

 รัฐบาลสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน เมื่อโครงการเดินหน้าจะเกิดการจ้างงานในธุรกิจก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องใช้ในครัวเรือน เศรษฐกิจในพื้นที่จะหมุนเวียน พร้อมแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองได้

 นอกจากนี้ โครงการอาคารเช่าบนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ จะมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน เช่น ตลาด ศูนย์ชุมชน สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน โดยมีการจัดอบรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ และมีสำนักงานดูแลชุมชนที่คอยดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยยกระดับให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น