BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์
โดยมี นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร หัวข้อวิชา การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
นางกัญจนพร พระยาลอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรหัวข้อวิชา สมาชิกกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ นายสุวิทย์ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร หัวข้อวิชาการใช้งาน Application SmartMe และ Smart Member และนายนิวาส วิโย ครูบัญชีเกษตรกรอาสา (ครูบัญชี) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ขอคำยืนยันยอดความถูกต้อง รายการทุนเรือนหุ้น รายการลูกหนี้เงินกู้/การค้า และเงินรับฝากกับสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
การดำเนินตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์และได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


CR  สหกรณ์บึงกาฬ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น