BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในภาพอาจจะมี ข้อความราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฏีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และ จังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔ ให้กําหนดเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

(๑) กําแพงเพชร
(๒) ชัยนาท
(๓) ชุมพร
(๔) นครนายก
(๕) นนทบุรี
(๖) น่าน
(๗) ปทุมธานี
(๘) ปัตตานี
(๙) พะเยา
(๑๐) พังงา
(๑๑) พิจิตร
(๑๒) เพชรบุรี
(๑๓) ยโสธร
(๑๔) ระนอง
(๑๕) สกลนคร
(๑๖) สตูล
(๑๗) สิงห์บุรี
(๑๘) สุโขทัย
(๑๙) สุพรรณบุรี
(๒๐) หนองคาย
(๒๑) อ่างทอง
(๒๒) อุทัยธานี

มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่ พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ

Cr.วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น