BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบ 14 อัตรา


โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 
จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ 
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 
- ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา- ตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 
- มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

6. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

7. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น