BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

"ศูนย์การทหารปืนใหญ่" เปิดรับสมัคร 240 อัตรา


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2562

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น