BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

"กองทัพบก" เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


กองทัพบกเปิดสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา 
รับสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจําศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะดําเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดําเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.62 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน30 เม.ย.62)

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ปู่ หรือย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา

- ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กําหนดการรับสมัครสอบ
รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่าธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com // https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=305

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น