BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ รับสมัครนักเรียนใหม่!โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน IEP เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนพิเศษดนตรี เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร
วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอำนวยการ

สอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์2562 (สอบเฉพาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3 ชั้น)

- ห้องเรียน IEP ทดสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษดนตรี ให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องดนตรีที่ตนถนัดมาด้วยเพื่อทดสอบ ความสามารถด้านดนตรี


ระดับชั้นอนุบาล 2
คุณสมบัติ นักเรียนที่จะสมัครต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 5 ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558)

รับสมัคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย

จับสลาก
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย

ประกาศผล/รายงานตัว
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย

มอบตัว
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย


สถานที่รับสมัคร
อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติ นักเรียนที่จะสมัครต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ 2555 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 หรือผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2561 หรือ เรียนจบชั้นอนุบาล 3 แล้ว)

รับสมัคร
วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพักครู ป.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3 ชั้น ห้องพักครูชั้น 1)

จับสลาก
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพักครู ป.1

ประกาศผล/รายงานตัว
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องพักครู ป.1

มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องพักครู ป.1


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายนักเรียน(ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิด) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ชุด
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผล
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์

เว็บไซต์ : anubanbk.com
เพจโรงเรียน : facebook.com/anubanbkschool
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น