BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สส.บึงกาฬ! เปิดชื่อส.ส.เพื่อไทย(พท.) 250เขต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรุปผู้สมัคร ส.ส.ทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย(พท.) รวมทั้งมีการประชุมกรรมการประจำจังหวัดทุกจังหวัด และตัวแทนสาขาพรรค ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8 ชั่วโมง

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคฯ มีมติส่งผู้สมัครส.ส.ระบบเขต 250 เขต แบ่งเป็นภาคเหนือ 51 เขต อีสาน 112 เขต ภาคกลาง 55 เขต ภาคใต้ 15 เขต และ กทม.รวม 22 เขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 รายชื่อ

โดยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ทั้ง 250 เขต พรรคเพื่อไทย(พท.) มีดังนี้ภาคเหนือ 14 จังหวัด

1.กำแพงเพชร ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายวีระศักดิ์ สุ่นสา
เขต 2.นายอดุลย์รัตน์ แสงประชุม
เขต 3.นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล
เขต 4.นายปรีชา เพ็งภู่

2.เชียงราย ส่ง 7 เขต
เขต 1.นายสามารถ แก้วมีชัย
เขต 2.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
เขต 3.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
เขต 4.นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
เขต 5.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
เขต 6.นายอิทธิเดช แก้วหลวง
เขต 7.น.ส.ละออง ติยะไพรัช

3.เชียงใหม่ ส่ง 9 เขต
เขต 1.น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
เขต 2.นายนพคุณ รัฐไผท
เขต 3.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
เขต 4.นายวิทยา ทรงคำ
เขต 5.นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
เขต 6.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
เขต 7.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
เขต 8.นายสุรพล เกียรติไชยากร
เขต 9.นายศรีเรศ โกฏคำลือ

4.ตาก ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 นายชัยณรงค์ มะเดชะ

5.นครสวรรค์ ส่ง 6 เขต
เขต 1.น.ส.บุษญา ตั้งภากรณ์
เขต 2.นายวรภัทร ตั้งภากรณ์
เขต 3.นายสัญชัย วงษ์สุนทร
เขต 4.พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ
เขต 5.นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
เขต 6.นายอภิสิทธิ์ อินสิทธิ์

6.น่าน ส่ง 3 เขต
เขต 1.นางสิรินทร รามสูตร
เขต 2.น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว
เขต 3.นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

7.พะเยา ส่ง 3 เขต
เขต 1.น.ส.อรุณี ชำนาญยา
เขต 2.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
เขต 3.นายไพโรจน์ ตันบรรจง

8.พิษณุโลก ส่ง 3 เขต
เขต 2.นายนพพล เหลืองทองนารา
เขต 4.นายนิยม ช่างพินิจ
เขต 5.นายนคร มาฉิม

9.เพชรบูรณ์ ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายสุทัศน์ จันทร์แสงสี
เขต 3.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
เขต 4.พ.อ.ท.กิตติคุณ นาคะบุตร

10.แม่ฮ่องสอน 1 เขต คือ นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์

11.ลำปาง ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายกิตติกร โล่สุนทร
เขต 2.นายไพโรจน์ โล่สุนทร
เขต 3.นายจรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์
เขต 4.นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์

12.ลำพูน ส่ง 2 เขต
เขต 1.นายสงวน พงษ์มณี
เขต 2.นายรังสรรค์ มณีรัตน์

13.สุโขทัย ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายปราศาสตร์ ทองปากน้ำ
เขต 2.นายอรุณ สุภาพร
เขต 3.นายอารยะ ชุมดวง

14.อุตรดิตถ์ ส่ง 2 เขต
เขต 1.นายกนก ลิ้มตระกูล
เขต 2.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุภาคอีสาน 20 จังหวัด

1.กาฬสินธุ์ ส่ง 5 เขต
เขต 1.นางบุญรื่น ศรีธเรศ
เขต 2.นายวีรวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
เขต 3.นายคมเดช ไชยศิวามงคล
เขต 4.นายพีระเพชร ศิริกุล
เขต 5.นายประเสริฐ บุญเรือง

2.ขอนแก่น ส่ง 10 เขต
เขต 1.นายจักริน พัฒน์ดำรงกิจ
เขต 2.นางอรอนงค์ สาระผล
เขต 3.นายจตุพร เจริญเชื้อ
เขต 4.นางมุกดา พงษ์สมบัติ
เขต 5.นายภาควัตน์ ศรีสุรพล
เขต 6.นายสิงหภณ ดีนาง
เขต 7.นายณวัฒน์ เตาะเจริญสุข
เขต 8.น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร
เขต 9.นายวันนิวัติ สมบูรณ์
เขต 10.นายบัลลังก์ อรรณนพพร

3.ชัยภูมิ ส่ง 6 เขต
เขต 1.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
เขต 2.นายอรรถทวีร์ อุระวัฒนพันธุ์
เขต 3.นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
เขต 4.นายมานะ โลหะวณิชย์
เขต 5.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
เขต 6.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

4.นครพนม ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์
เขต 2.นางมนพร ศรีเจริญ
เขต 3.นายไพจิต ศรีวรขาน
เขต 4.นายชวลิต วิชยสุทธิ์

5.นครราชสีมา ส่ง 14 เขต
เขต 1.ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา
เขต 2.นายสุธรรม พรสันเทียะ
เขต 3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
เขต 4.นายจักกฤช ผามูลสุข
เขต 5.นายโกศล ปัทมะ
เขต 6.นายสมชาย ภิญโญ
เขต 7.นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
เขต 8.นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก
เขต 9.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
เขต 10.พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ
เขต 11.นายสมชาติ เดชดอน
เขต 12.นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
เขต 13.นายรชต ด่านกุล
เขต 14.นายสุรชาติ ภิญโญ

6.บึงกาฬ ส่ง 2 เขต **
เขต 1.นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
เขต 2.นายไตรรงค์ ติธรรม

7.บุรีรัมย์ ส่ง 4 เขต
เขต 2.นายสุรศักดิ์ นาคดี
เขต 3.นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
เขต 4.นายประกิจ พลเดช
เขต 6.นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

8.มหาสารคาม ส่ง 5 เขต
เขต 1.นายกิตติศักดิ์ ธนาสวัสดิ์
เขต 2.นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
เขต 3.นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร
เขต 4.นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
เขต 5.นายสุทิน คลังแสง

9.มุกดาหาร ส่ง 2 เขต
เขต 1.นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
เขต 2.นายบุญฐิน ประทุมลี

10.ยโสธร ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ
เขต 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์
เขต 3.นายธนกร ไชยกุล

11.ร้อยเอ็ด ส่ง 7 เขต
เขต 1.นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
เขต 2.นายฉลาด ขามช่วง
เขต 3.นายนิรมิต สุจารี
เขต 4.นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
เขต 5.น.ส.จิราภรณ์ สินธุไพร
เขต 6.นายกิตติ สมทรัพย์
เขต 7.นายศักดา คงเพชร

12.เลย ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายเลิศศักดิ์ พัฒนกุลชัย
เขต 2.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
เขต 3.นายสันติภาพ เชื้อบุญมี

13.ศรีสะเกษ ส่ง 8 เขต
เขต 1.นายธเนศ เครือรัตน์
เขต 2.นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
เขต 3.นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
เขต 4.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
เขต 5.นายธีระ ไตรสรณกุล
เขต 6.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
เขต 7.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์
เขต 8.นางผ่องศรี แซ่จึง

14.สกลนคร ส่ง 6 เขต
เขต 1.นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
เขต 2.นายนิยม เวชกามา
เขต 3.นายพัฒนา สัพโส
เขต 4.นางอนุรักษ์ บุญศล
เขต 5.น.ส.สกุณา สาระนันท์
เขต 6.นายเกษม อุประ

15.สุรินทร์ ส่ง 7 เขต
เขต 1.นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช
เขต 2.นายชูชัย มุ่งเจริญพร
เขต 3.นายคุณากร ปรีชาชนะภัย
เขต 4.นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
เขต 5.นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
เขต 6.นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
เขต 7.นายชูศักดิ์ แอกทอง

16.หนองคาย ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
เขต 2.น.ส.ชนก จันทาทอง
เขต 3.นายเอกธนัช อินทร์รอด

17.หนองบัวลำภู ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายสยาม หัตถสงเคราะห์
เขต 2.นายไชยา พรหมมา
เขต 3.นายรัฐวุฒิ กองจันทร์ดี

18.อำนาจเจริญ ส่ง 2 เขต
เขต 1.นางสมหญิง บัวบุตร
เขต 2.นายดนัย มหิทธิพันธ์

19.อุดรธานี ส่ง 8 เขต
เขต 1.นายศราวุธ เพชรพนมพร
เขต 2.นายอนันต์ ศรีพันธุ์
เขต 3.นายขจิต ชัยนิคม
เขต 4.นางอาภรณ์ สาราคำ
เขต 5.นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
เขต 6.นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์
เขต 7.นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
เขต 8.นางเทียบจุฑา ขาวขำ

20.อุบลราชธานี ส่ง 10 เขต
เขต 1.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
เขต 2.นายณรงค์ชัย วีระกุล
เขต 3.น.ส.กิตธัญญา วาจาดี
เขต 4.นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
เขต 5.นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
เขต 6.นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์
เขต 7.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรภัลลภ
เขต 8.นายเอกพล ญาวงศ์
เขต 9.นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
เขต 10.นายสมคิด เชื้อคงภาคกลาง 19 จังหวัด

1.ฉะเชิงเทรา ส่ง 2 เขต
เขต 2.นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
เขต 3.นายสายัณห์ นิราช

2.ชลบุรี ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายจำโนทย์ ปล้องอุดม
เขต 2.นายสราวุธ วงษ์แสงทอง
เขต 3.น.ส.รินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ
เขต 4.นายจิรวุฒิ สิงโตทอง

3.ชัยนาท ส่ง 1 เขต คือ เขต 1.นายพรหมมิน สีตะบุตร

4.นครนายก ส่ง 1 เขต คือ เขต 1.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

5.นนทบุรี ส่ง 6 เขต
เขต 1.นายนิทัศน์ ศรีนนท์
เขต 2.นายนิยม ประสงค์ชัยกุล
เขต 3.นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
เขต 4.นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
เขต 5.นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
เขต 6.นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ

6.ปทุมธานี ส่ง 6 เขต
เขต 1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
เขต 2.นายศุภชัย นพขำ
เขต 3.นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว
เขต 4.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ
เขต 5.น.ส.พิมพิมล ธรรมสาร
เขต 6.นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

7.ประจวบคีรีขันธ์ ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
เขต 2.นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์
เขต 3.นายสมนึก รุ่งจำกัด

8.ปราจีนบุรี ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์
เขต 2.นายสมเกียรติ คำดำ
เขต 3.นายคมกฤช หงษ์วิไล

9.พระนครศรีอยุธยา ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล
เขต 2.นายนพ ชีวานันท์
เขต 3.นายวิทยา บุรณศิริ
เขต 4.นายจิรทัศ เรืองไกรเดชา

10.ระยอง ส่ง 3 เขต
เขต 1.ด.ต.สรศักดิ์ รากแก้ว
เขต 3.นายเกรียงไกร กิ่งทอง
เขต 4.นายสุรินทร์ เปาอินทร์

11.ลพบุรี ส่ง 4 เขต
เขต 1.นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
เขต 2.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
เขต 3.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
เขต 4.นายสนั่น พรหมสุข

12.สมุทรปราการ ส่ง 7 เขต
เขต 1.น.ส.สุทธิรัตน์ ยังตรง
เขต 2.นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์
เขต 3.นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
เขต 4.นายวรชัย เหมะ
เขต 5.นางสลิลทิพย์ สุวัฒน์
เขต 6.น.ส.นฤมล ธารดำรง
เขต 7.นางนันทวรรณ ประสพดี

13.สมุทรสาคร ส่ง 1 เขต คือ เขต 3.พล.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์

14.สมุทรสงคราม ส่ง 1 เขต คือ นายประกอบ แสงจันทร์

15.สระแก้ว ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายสนธิเดช เทียนทอง
เขต 2.พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น
เขต 3.นายสรวงศ์ เทียนทอง

16.สระบุรี ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายพรพันธ์ เจริญรัศมี
เขต 2.นายอรรถพล วงษ์ประยูร
เขต 3.นายองอาจ วงษ์ประยูร

17.สิงห์บุรี ส่ง 1 เขต คือ นายสุรสาล ผาสุก

18.สุพรรณบุรี ส่ง 1 เขต คือ เขต 4. นายสหรัฐ กุลศรี

19.อ่างทอง ส่ง 1 เขต คือ พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์
ภาคใต้ 7 จังหวัด

1.กระบี่ ส่ง 1 เขต คือ เขต 2.นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ

2.ชุมพร ส่ง 2 เขต
เขต 2.น.ส.รุจินาถ ศรีสุวรรณ
เขต 3.นายไตรฤกษ์ มือสันทัด

3.นราธิวาส ส่ง 3 เขต
เขต 1.นายต่วนโซะ มือกะหะมะ
เขต 3.นายสุกรี ซูเพียน
เขต 4.นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง

4.ปัตตานี ส่ง 2 เขต
เขต 1.นายอัสมาน โต๊ะมีนา
เขต 3.นายนาเซร์ พงศ์ประเสริฐ

5.พัทลุง ส่ง 1 เขต คือ เขต 2.พ.อ.ทวี แก้วกลับ

6.ภูเก็ต ส่ง 1 เขต คือ เขต 2.นายสนธยา หลาวหล้าง
กรุงเทพฯ ส่ง 22 เขต

เขต 1.พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต (ยกเว้นแขวงนครไชยศรี) ส่ง น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล
เขต 5.ดินแดง ห้วยขวาง ส่ง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
เขต 6.พญาไท ราชเทวี จตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักร จอมพล) ส่ง นายประพนธ์ เนตรรังษี
เขต 7.บางซื่อ ดุสิต (เฉพาะแขวง ถ.นครไชยศรี) ส่ง ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์
เขต 8.ลาดพร้าว วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา) ส่ง ร.ท.หญิง สุณิสา ธิวากรดำรง
เขต 9.หลักสี่ จตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร จอมพล) ส่ง นายสุรชาติ เทียนทอง
เขต 10.ดอนเมือง ส่ง นายการุณ โหสกุล
เขต 11.สายไหม ส่ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
เขต 12.บางเขน ส่ง นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
เขต 13.บางกะปิ วังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) ส่ง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส
เขต 14.บึงกุ่ม คันนายาว ส่ง นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
เขต 15.มีนบุรี คันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา) ส่ง นายวิชาญ มีนชัยนันท์
เขต 16.คลองสามวา ส่ง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
เขต 17.หนองจอก ส่ง นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
เขต 18.ลาดกระบัง ส่ง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
เขต 19.สะพานสูง ประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน ดอกไม้) ส่ง นายวิตต์ ก้องธรณินทร์
เขต 23.จอมทอง ธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง บุคคโล สำเหร่) ส่ง นายธวัชชัย ทองสิมา
เขต 26.บางบอน หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) ส่ง นายวัน อยู่บำรุง
เขต 27.ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) หนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม) ส่ง พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง
เขต 28.บางแค ส่ง นายวัฒนา เมืองสุข
เขต 29.ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) ส่ง นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
เขต 30.บางพลัด บางกอกน้อย ส่ง นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญพรรคเพื่อไทย
Website : ptp.or.th
Facebook : facebook.com/pheuthaiparty

ที่มา : matichon.co.th
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น