BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"กรมป่าไม้" รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช,ปวส

กรมป่าไม้ ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

กลุ่มงานบริการ

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
2. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
3. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 6 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
8. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

10. พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
11. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
12. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
13. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
14. ช่างสำรวจ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
15. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
16. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
19. นักวิชาการป่าไม้ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
20. นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
21. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
22. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 (ไม่เป็นวัณโรค, ไม่เป็นโรคเท้าช้าง, ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!


การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น