BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จังหวัดบึงกาฬ ตกลงร่วมมือ(MOU)จัดทำระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม(MOU) จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธา รณะอื่นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬอีก 27 แห่ง โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นายกเทศมนตรีเทศบาล นายก อบต. ปลัดเทศบาล ปลัดอบต.เข้าร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียง และมีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

น.ส.จุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS 1669) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ยังไม่อาจตอบสนองต่อเหตุการณ์และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงพร้อมที่จะสนับสนุน อบต.หรือเทศบาล ที่ร่วมเครือข่ายจำนวน 23 แห่งนี้ สามารถขอรับรถบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1 คัน มีอุปกรณ์และพนักงานขับรถยนต์ประจำ 1 คน/อบต.หรือเทศบาลที่ร่วมลงนาม(MOU) และให้ อบต.หรือเทศบาล รับผิดชอบจัดหาพนักงานเวชกิจปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างทาง

โดยมีบทบาทหน้าที่หลักคือร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ประจำรถ จะปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 1669 โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยการใช้รถให้บริการแก่ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ ส่ง-ต่อ ตามความจำเป็นแก่ประชาชนในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น รับส่งผู้ป่วยในต่างจังหวัดมารับการรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน รับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลหรือฌาปนกิจที่บ้านเกิด ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในการเข้ารับการตรวจรักษาตามหมอนัด โดยบริการทั้งหมดผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึง โดยหลักการที่จะทำความตกลงร่วมมือ(MOU)จัดทำระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น จังหวัดบึงกาฬ (Emergency Medical Network center of buengkan).”

โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด.


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น