BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด!! สธ.สั่งผวจ.จับตาคนกทม.ปริมณฑลกลับภูมิลำเนาให้กักตัว14วันดูโควิด


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูลำเนา

กรมควบคุมโรค ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอวามร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID 19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ดินหางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค 63 เป็นต้นไป
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไอและอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น , ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม , ล้ำมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที่ หรือแอลกอฮอล์ 0%, หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง , หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการ

ภาพข่าว 77ข่าวเด็ด
ข่าวต้นฉบับ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น