BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

ชี้แจง!! เกณฑ์การขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทจากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" (COVID-19) จำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนนั้น

สำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้

บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค. 56 เป็นต้นไป)

ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้

1. ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

3. ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

4. ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

5. เลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

6. เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

7. เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป

8. เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

10. ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

11. ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน

12. เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

13. ประกอบเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป


อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น 

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน มีดังนี้

- เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ (คลิกที่นี่)
- ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- คลิกคำว่า "ค้นหา" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้.

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บกรมส่งเสริมเกษตร แล้วกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้.
รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวต้นฉบับ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น