BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศแล้ว!! แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.บึงกาฬ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกเป็น ๒๔ เขตเลือกตั้ง 


โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังนี้


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น