BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไปทำงานเกาหลี" กรมการจัดหางานเปิดทดสอบภาษาเกาหลี ทักษะการทำงานกรมการจัดหางานประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ดังต่อไปนี้


รายละเอียดการรับสมัครฯ โดยสังเขป มีดังต่อไปนี้

1. ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ  

งานเกษตร/ปศุสัตว์  โควตาผู้สอบผ่าน 710 คน (เพศชาย จำนวน 355 คน และเพศหญิง จำนวน 355 คน)

งานก่อสร้าง โควตาผู้สอบผ่าน 1,981 คน (เฉพาะเพศชาย)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับเพศชาย และเพศหญิง  ประเภทกิจการก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย

2.2 อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2523 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2545) 

2.3 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2.4 สายตาไม่บอดสี

2.5 ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค 

2.6 มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก  

2.7 เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

2.8 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี   หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี          

2.9 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

2.10  ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

3. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

3.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ   

3.3 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ


ประกาศการรับสมัคร ได้ตรงนี้ 👇👇👇


4. กำหนดการรับสมัคร

4.1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 (จำนวน 4 วัน) เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563

4.2 สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร ซึ่งมีจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 (1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 (2) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตั้งอยู่ที่ 157/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 (3) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 ตั้งอยู่ที่ 204 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 (4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 (5) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4.3 การลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบออนไลน์ ให้ผู้ที่จะสมัครลงทะเบียนเพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครและศูนย์การรับสมัคร ได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร 

คู่มือการจองคิวออนไลน์ (จองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นะคะ)


5. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

เนื่องจากการดำเนินการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร เป็นจำนวนเงิน 780 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น