BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบการขอออก-ต่อใบขับขี่ 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พร้อมเงื่อนไข 2563

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (15) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มาตรา 45 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และมาตรา 49 (6) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ที่มา ไทยรัฐออนไลน์


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น