BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการสนุบสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการสนุบสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

1. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

       1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา สัตวศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ รวม 8 ทุน

              - รายละเอียดการรับสมัคร
      2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา สัตวแพทยศาสตร์ รวม 3 ทุน

              - รายละเอียดการรับสมัคร
      3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขา สัตวศาสตร์  รวม 10 ทุน

              - รายละเอียดการรับสมัคร      4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขา สัตวศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ รวม 6 ทุน

              - รายละเอียดการรับสมัคร


2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

      1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รวม 10 ทุน

             - รายละเอียดการรับสมัคร
      2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศ เรียนระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวม 70 ทุน

             - รายละเอียดการรับสมัคร  

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

      1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

      2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

              - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              - สถาบันการอาชีวศึกษา

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น