BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อ-นโยบาย"หาเสียง" ผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.บึงกาฬ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้ง นายก อบจ.บึงกาฬ / สมาชิกสภา อบจ.บึงกาฬ

ผู้สมัคร นายก อบจ.บึงกาฬ จำนวน 5 คน ดังนี้ (หมายเลข 1) นายอภิเดช รักษาโสม, (หมายเลข 2) ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น, (หมายเลข 3) นางแว่นฟ้า ทองศรี, (หมายเลข 4) นายนิพนธ์ คนขยัน และ (หมายเลข 5) นายณัฐพล เนื่องชมภู,
ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.(สจ.) ทั้ง 24 เขตเลือกตั้งมีจำนวนทั้งสิ้น 118 คน พบว่ามีว่าที่ผู้สมัคร สจ. ในเขต อ.พรเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน และใน อ.เซกา เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 1 คน ถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

*** สาเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา โดยรวมเหลือผู้สมัคร สจ.จำนวน 116 คน .

ทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 116 คน แบ่งออกเป็น อำเภอเมืองเขต 1 จำนวน 7 คน, อำเภอเมืองเขต 2 จำนวน 5 คน, อำเภอเมืองเขต 3 จำนวน 5 คน, อำเภอเมืองเขต 4 จำนวน 4 คน, อำเภอเมืองเขต 5 จำนวน 5 คน, อำเภอเซกาเขต 1 จำนวน 5 คน, อำเภอเซกาเขต 2 จำนวน 5 คน, อำเภอเซกาเขต 3 จำนวน 4 คน, อำเภอเซกาเขต 4 จำนวน 4 คน, อำเภอเซกาเขต 5 จำนวน 5 คน, อำเภอโซ่พิสัยเขต 1 จำนวน 4 คน, อำเภอโซ่พิสัยเขต 2 จำนวน 3 คน, อำเภอโซ่พิสัยเขต 3 จำนวน 5 คน, อำเภอโซ่พิสัยเขต 4 จำนวน 6 คน, อำเภอปากคาดเขต 1 จำนวน 4 คน, อำเภอปากคาดเขต 2 จำนวน 5 คน, อำเภอพรเจริญเขต 1 จำนวน 4 คน, อำเภอพรเจริญเขต จำนวน 5 คน, อำเภอพรเจริญเขต 3 จำนวน 5 คน, อำเภอศรีวิไลเขต 1 จำนวน 5 คน, อำเภอศรีวิไลเขต 2 จำนวน 5 คน, อำเภอบึงโขงหลงเขต 1 จำนวน 5 คน, อำเภอบึงโขงหลงเขต 2 จำนวน 6 คน และ อำเภอบุ่งคล้าเขต 1 จำนวน 5 คน,------------------------------------------------------------

หมายเลข 1 นายอภิเดช รักษาโสม

------------------------------------------------------------
อภิเดช รักษาโสม เบอร์ 1 ลงสมัครเป็น นายก อบจ.บึงกาฬ

นโยบาย "ใกล้บ้าน" ประสบการณ์ระดับชาติ สู่ความเจริญใกล้บ้านท่าน

สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาส ใกล้บ้านท่าน

1. การเดินทาง-ขนส่ง

2. สุขภาพ

3. การศึกษา

4. การเกษตร-อาหารปลอดภัย

5. SMEs OTOP

6. ท่องเที่ยว-กีฬา-วัฒนธรรม


1. การเดินทาง-ขนส่ง

"ระบบขนส่งคุณภาพใกล้บ้านท่าน" เดินทางในท้องถิ่น สะดวก ปลอดภัย

- เชื่อมต่อทองถิ่นเป็นเส้นเลือดฝอยการคมนาคมของประเทศ

- ท้องถิ่นกำหนดแผนระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งสาธารณะเอง

- ระบบขนส่งในจังหวัด ทั้งถนน แอปพลิเคชันรถสาธารณะ การขนส่งสินค้า ไวไฟ(WIFI)

- ระบบรถไฟฟ้า (ในพื้นที่ที่มีความพร้อม)


2. สุขภาพ

"สุขภาพดีใกล้บ้าน" วัคซีนใกล้บ้าน

- พลิกคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) : ลดแน่น ลดคิว ทันการณ์

- พัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อคนท้องถิ่น

- ป้องกันก่อนป่วย : คนไทยต้องได้รับเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)


3. การศึกษา

"ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน"

"การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน"

- ตั้งเป้าลดเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเพราะยากจน

- โครงการ "เด็กไทย 4 ภาษา" (ไทย อังกฤษ จีน คอมพิวเตอร์)

- ศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับจังหวัด (Knowledge Hub)

- แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบ้าน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ เพื่อพัฒนารากฐานการศึกษาปฐมวัยของเด็กเล็ก


4. การเกษตร-อาหารปลอดภัย

"เกษตรปลอดภัยใกล้บ้าน สู่ครัวโลก ปลูกในถิ่น กินไปทั่วโลก"

- ท้องถิ่นเป็นฐานสร้างการท่องเที่ยว ผลิตอาหารปลอดภัยส่งไปทั่วโลก

- ศูนย์บริการครบวงจร : ดูแลการเตรียมดิน การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป จำหน่าย รวมถึงส่งออก ออนไลน์

- เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

- เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร ในท้องถิ่น


5. SMEs OTOP

"SMEs ระดับชุมชน ใกล้บ้าน สู่การค้าระดับโลก"

- ศูนย์บริการครบวงจร : หาสินเชื่อ แนะนำการผลิต ช่องทางการขาย ออนไลน์ การส่งออก

- สร้าง  SMEs ชุมชน เป็นฐานการผลิตใหม่ของประเทศ

- ความสามารถระดับชาติ นำความสำเร็จลงสู่ SMEs ชุมชน

- ขายไปทั่วโลกด้วย E-commerce

- พลิกฟื้นโอกาส จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จาก OTOP ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดั่งยุคไทยรักไทย


6. ท่องเที่ยว-กีฬา-วัฒนธรรม

- รออัพเดท !!!!!!!------------------------------------------------------------

หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น 

------------------------------------------------------------
ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น เบอร์ 2 ลงสมัครเป็น นายก อบจ.บึงกาฬ

ในนามคณะก้าวหน้า ขอโอกาสเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงาน รับใช้ พ่อแม่ พี่น้อง จังหวัดบึงกาฬ "บึงกาฬต้องเปลี่ยน อนาคตเรา อนาคตบึงกาฬ"

วิสัยทัศน์ เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

1. รายได้พี่น้องในจังหวัดบึงกาฬ(GPP) ต้องอย่างน้อย 120,000 ต่อคน/ปี 

2. ความสุขมวลรวมของคนบึงกาฬ(Happy Index) จะต้องเพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 7.2 ขึ้นเป็น 8 จากคะแนนเต็ม 10 เพื่อให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศและเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับของประเทศ

จึงเป็นที่มาของ นโยบาย 5 บึงกาฬต้องเปลี่ยน 

1. เปลี่ยนจากเมืองปลูกยางพารา เป็นเมือง ศูนย์กลางการค้าและนวัตกรรมยางพาราโดย

 - จะต้องมีโรงงานแปรรูปยางพาราของเราเองคนบึงกาฬ โดยหุ้นมาจากทุกภาคส่วนของคนในจังหวัด ทั้ง เกษตรกร ชาวบ้าน กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เอกชน และ อบจ. เป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม บริหารโดย นักบริหารมืออาชีพ เป็นโรงงานของเราเอง ซื้อกำหนดราคาเอง ปันผลกำไรให้เราเอง ได้ 2 ทาง และเกิดการจ้างงานให้ลูกหลานเราในจังหวัดบึงกาฬ

- ศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนา ยางพารา เป็นศูนย์เพื่อให้ความรู้ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อพัฒนานวัตกรรม จากยางพาราทั้งระบบ มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนนำประจำศูนย์ พัฒนาผู้ประกอบการ เกษตกร เพื่อนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ ลูกหลานคนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่

2. เปลี่ยนจากเมืองชายแดน สู่ เมืองท่าประตูการค้าสู่อินโดจีน รองรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 ที่จะเชื่อมไปยังลาว ท่าเรือเวียดนามใกล้ที่สุดโดยเส้นทางนี้

- จะต้องมีศูนย์กระจายสินค้า หรือเรียกว่า HUB สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งค้าขาย รวมทั้งตลาดอินโดจีน ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการค้าขายรายได้จากการค้าขาย เพื่อไม่ให้บึงกาฬเป็นแค่ทางผ่าน แต่บึงกาฬจะต้องได้ประโยชน์จากสะพานที่อยู่ในพื้นที่

3. เปลี่ยนจากเมืองป่า เขา น้ำโขง สู่ เมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวผจญภัยและศิลปะร่วมสมัยสู่สากล 

- ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จอดรถ ป้ายบอกทาง ห้องน้ำ

- สร้างพิพิธภัณฑ์ รากเหง้าชุมชน คนบึงกาฬ เพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- จัดกิจกรรมใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยว “เทศกาลท่องเที่ยว ดนตรีและศิลปะอารธรรมลุ่มน้ำโขง”

- สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แนวทางศิลปะร่วมสมัย

- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ

- รถขนส่งสาธารณะ เชื่อมเมือง บขส.และสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งรถขนส่งสาธารณะเชื่อมอำเภอ

4. เปลี่ยนจากเมืองเยาวชนห่างไกลสถานศึกษา สู่ เมือง สร้างศิลปิน กีฬา สู่สากล อาชีพ

- เกิดสโมสรกีฬาของจังหวัดบึงกาฬ และมีการส่งนักกีฬาแข่งขันจริง

- ส่งเสริมให้เกิดห้องเรียน ดนตรีและ โรงเรียนนาฎสินธิ์จังหวัดบึงกาฬ

- เกิดโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดบึงกาฬ

- โรงเรียนต้นแบบ แนวทางการศึกษาแบบไหม่ ระดับก่อนปฐมวัย

5. เปลี่ยนจากเมืองห่างไกล สู่เมืองน่าอยู่ สุขภาพ สังคมและสิงแวดล้อมเป็นเลิศ (บึงกาฬฮักแพง เบิ่งแงง แบ่งปัน)

- สร้างธนาคารชุมชนคนบึงกาฬ เพื่อให้คนบึงกาฬเข้าถึงทุนในการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 - สร้างโรงเรียนสาธิตต้นแบบพัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัย

- สนับสนุนให้มีสถานที่พื้นที่กิจกรรมพักผ่อนให้ชุมชนเมืองและต่างอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

- อุดหนุนระบบสวัสดิการชุมชนทั้ง 59 ตำบล

- อุดหนุนระบบกู้ภัย กู้ชีพ ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 59 อปท.

- สร้างศูนย์กีฬาประชาชน ให้มีพื้นที่กิจกรรมเยาวชน

สุดท้าย โครงการพัฒนาตามความต้องการของพี่น้องนอกจากในแผนพัฒนาหลัก พี่น้องมีส่ววนร่วมเสนอโครงการเข้ามา จำนวนปีละไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ เราจึงมั่นใจว่า คนรุ่นใหม่ สามรถเปลี่ยนบึงกาฬ ฝให้ก้าวหน้า ก้าวไกล ต่อไปในอนาคต

บึงกาฬต้องเปลี่ยน บึงกาฬต้องก้าวหน้า

ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น เบอร์2 โปรดเลือกเป็น นายก อบจ.บึงกาฬ “คนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาบึงกาฬให้ก้าวหน้า กาวไกล เพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่า”------------------------------------------------------------

หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี

------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------

หมายเลข 4 นายนิพนธ์ คนขยัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเลข 5 ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู

------------------------------------------------------------
ณัฐพล เนื่องชมภู เบอร์ 5 ลงสมัครเป็น นายก อบจ.บึงกาฬ

รวมพลังคน เพื่อสร้างพลังใหม่

รวมพลังใจ เพื่อสร้างบึงกาฬ

“บึงกาฬเป็นหนึ่ง”

“Buengkan the first”

หนึ่ง : ด้านการศึกษา

การศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมย์ของพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมเพราะการศึกษามีครม คาดเดาว่าหากการจัดการศึกษามีคุณภาพย่อมสร้างคนมีคุณภาพ คนมีคุณภาพย่อมนำพาประเทศชาติสู่ความผาสุขและเจริญรุ่งเรือง นโยบายด้านนี้มีโครงการรองรับการพัฒนาดังนี้

1. โครงการสานฝันการศึกษาเพื่อพัฒนาบึงกาฬ: ตั้งกองทุนทางการศึกษา เปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยทุนทรัพย์ ทางการศึกษาให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

2. โครงการศูนย์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศประจำตำบล: ตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศจำนวน 53 ศูนย์ จาก 53 ตำบลโดยเน้นภาษาใช้ในการสื่อสารของโลกยุคใหม่อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้เรียนฟรีจบตามหลักสูตรสามารถออกใหม่รับรองการศึกษาเพื่อให้นำไปศึกษา ต่อและประกอบอาชีพได้

3. โครงการเยาวชนต้นกล้าแห่งความดี: เน้นวินัยคุณธรรมจริยธรรมตระหนักในหน้าที่สำนึกรักในบ้านเกิด

4. โครงการสร้างมหาวิทยาลัยบึงกาฬ: เน้นให้มี มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเพื่อเป็นสถานศึกษาบริการแก่คนในสังคม

หนึ่ง: ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างโอโซนและแหล่ง เรียนรู้ให้กับชุมชนตลอดทั้งป้องกันภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอาทิน้ำท่วมตลอดทางเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ป่า ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการที่เป็นหนึ่งด้านนี้ประกอบด้วย

1. โครงการป่าหัวไร่ปลายนา / ป่าดอนปู่ตา / ป่าดอนป่าช้า ตลอดทั้งประสานงานกับที่ราชพัสดุอาทิโรงเรียนที่ถูกยุบจานให้มีการปลูกป่าชุมชนให้กับชุมชนในเขตบริเวณ

2. โครงการเมืองอัจฉริยะปลอดขยะและสารพิษ: เน้นเมืองปลอดขยะ

3. โครงการคลองสวยแม่น้ำใส : เน้นความสะอาดของแม่น้ำลำคลองทุกแห่ง ในจังหวัดบึงกาฬจุ๊งให้มีความสะอาดสามารถนำมาอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย

หนึ่ง : ด้านการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มพลังใหม่ เพื่อไทบึงกาฬ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเมื่อความคิดตกผลึกซึ่งได้จากการนำเสนอของพี่น้องประชาชนกลุ่มพลังใหม่เพื่อไทบึงกาฬจะนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา โดยให้สมาชิกสภา จังหวัดทุกเขตเป็นคนรับผิดชอบ

หนึ่ง : ด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดบึงกาฬเปรียบเสมือน” สะดือของอาเซียน” หากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ห้าสร้างเสร็จ จนเป็นเส้นทางสายไหม ของโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบึงกาฬอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถูกจังหวัดอิจฉา ดังนั้นกลุ่มพลังใหม่เพื่อไทบึงกาฬ  มีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดดังนี้

1. โครงการหนังสือเล่าเรื่องเมืองบึงกาฬ : โดยบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, วัฒนธรรม ความเชื่อ ให้กับนักท่องเที่ยว ได้มาศึกษาและวางแผนการท่องเที่ยว

2. โครงการ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ: โดยให้องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ได้มีบทบาทในการบริหารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ด้วยบทบาทของชุมชนอย่างแท้จริง

3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว

หนึ่ง : เมืองประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่น

ประเพณีวัฒนธรรมของคนในจังหวัดบึงกาฬนั้นนอกจากจะมีประเพณีวัฒนธรรมเป็นไปตามความเชื่อทางพุทธทาสศาสนาประเพณี 12 เดือนแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีตามหลักความเชื่อของ กลุ่มชาติติพันธ์ 6 ชาติติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีแนวทางในการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านนี้

1. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมตามบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์และความเชื่ออาทิ

อำเภอพรเจริญ เน้นให้เป็นเมืองพระเวสสันดร

อำเภอศรีวิไล เน้นประเพณีสงกรานต์เป็นจุดขาย

อำเภอเซกา เน้นประเพณีแห่กันหลอน ที่ยาวที่สุดในโลก

อำเภอโซ่พิสัย เน้นขบวนแห่กระถินสามัคคีที่ยาวที่สุดในโลก

อำเภอปากคาด เน้นเมืองปากยิ้มลิ้มรสผลไม้ตามฤดู

อำเภอบุ่งคล้า เน้นประเพณีพิธีบวงสรวงเสาคำบ้านชูเมืองลือเลื่องตักบาตข้าวเหนียวริมฝั่งโขง

อำเภอบึงโขงหลง เน้นประเพณีขึ้นภู ดูบึง ที่

อำเภอเมืองบึงกาฬ เน้นประเพณีแข่งเรือยาว สองฝั่งโขง

2. โครงการศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล

สิ่งที่นำเสนอมาพอสังเขปเป็นแนวทางตามนโยบายของกลุ่มพลังใหม่เพื่อไทบึงกาฬ บางด้านที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดมรรคเกิดผล ทางปฏิบัติ หากได้รับการสนับสนุนและเมตตาจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬขอกราบขอบพระคุณ พี่น้องจังหวัดบึงกาฬมา ณ โอกาสนี้------------------------------------------------------------

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.(สจ.) ทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 116 คน แบ่งออกเป็น

อำเภอเมืองเขต 1 จำนวน 7 คน 

อำเภอเมืองเขต 2 จำนวน 5 คน 

อำเภอเมืองเขต 3 จำนวน 5 คน

อำเภอเมืองเขต 4 จำนวน 4 คน

อำเภอเมืองเขต 5 จำนวน 5 คน

อำเภอเซกาเขต 1 จำนวน 5 คน

อำเภอเซกาเขต 2 จำนวน 5 คน

อำเภอเซกาเขต 3 จำนวน 4 คน

อำเภอเซกาเขต 4 จำนวน 4 คน

อำเภอเซกาเขต 5 จำนวน 5 คน

อำเภอโซ่พิสัยเขต 1 จำนวน 4 คน

อำเภอโซ่พิสัยเขต 2 จำนวน 3 คน

อำเภอโซ่พิสัยเขต 3 จำนวน 5 คน

อำเภอโซ่พิสัยเขต 4 จำนวน 6 คน

อำเภอปากคาดเขต 1 จำนวน 4 คน

อำเภอปากคาดเขต 2 จำนวน 5 คน

อำเภอพรเจริญเขต 1 จำนวน 4 คน

อำเภอพรเจริญเขต จำนวน 5 คน

อำเภอพรเจริญเขต 3 จำนวน 5 คน

อำเภอศรีวิไลเขต 1 จำนวน 5 คน

อำเภอศรีวิไลเขต 2 จำนวน 5 คน

อำเภอบึงโขงหลงเขต 1 จำนวน 5 คน

อำเภอบึงโขงหลงเขต 2 จำนวน 6 คน และ

อำเภอบุ่งคล้าเขต 1 จำนวน 5 คน
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น