BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ จัดงานวันดินโลกเพื่อยกย่องถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพ่อ ร.9

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ธ.ค.ที่สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อว่า“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน หน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก  

นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กล่าวรายงานว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก 

ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลอง วันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 

ในการจัดงานครั้งนี้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 59 ราย 63 แปลง เนื้อที่ 813 ไร่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านดิน รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามมาตรปุ๋ยเคมีสั่งตัดสำหรับเกษตรกร ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ และสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัดตามสูตรและอัตราการใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการวิชาการดิน "ความเป็นมาของวันดินโลก ความสำคัญของดิน" นิทรรศการที่น่าสนใจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน TOT และวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดบึงกาฬ ฐานเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ฐานเรียนรู้ค้นดินและ"การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ" ฐานเรียนรู้ด้านสิ่งมีชีวิตในดิน เลือกซื้อสินค้าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ ตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจน นำศาสตร์พระราชา ไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป.

 


บรรยายาภาพ//สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานวันดินโลก มีนายสรรเสริญ เจริญศิริ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬให้การต้อนรับพร้อมมอบมอบ ส.ป.ก.4-01ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 59 ราย 63 แปลง เนื้อที่ 813 ไร่


บึงกาฬ//ข่าว :  เกรียงไกร พรมจันทร์


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น