BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

มท.2 ดูจุดสร้างสะพานขนพืชผักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลังทำเขื่อนป้องกันเสียดินแดนริมโขง
มท.2 ดูจุดสร้างสะพานเชื่อมถนนหลักเพื่อลำเลียงผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนและรักษาคุณภาพผลผลิต และในอนาคตอันใกล้นี้ทำเป็นถนนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ นทท.ได้มาซื้อสินค้าการเกษตรจากมือชาวสวนโดยตรง หลังสร้างเขื่อนป้องกันตลิงพังและเป็นการป้องกันการเสียดินแดนโดยทางธรรมชาติได้อีกด้วย

วันนี้ (16 ม.ค. 64) ที่ถนนริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการเสียดินแดนริมแม่น้ำโขง และดูพื้นที่บริเวณจุดตัดของลำห้วยก้านหญ้ากับถนนริมโขงซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยดังกล่าว เพื่อเชื่อมถนนริมแม่น้ำโขง โดยมีนายพิสิษฐ์ ชินะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองบึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันการเสียดินแดน จ.บึงกาฬ ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กับกับดูแล จากที่ได้ลงมาตรวจติดตามพบว่ายังมีบางส่วนของพื้นที่ริมฝั่งโขงมีห้วยสาขาตัดผ่านพื้นที่ตามสวนไร่นาของชาวบ้านลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ถนนริมฝั่งแม่น้ำถูกตัดขาดไม่เชื่อมถึงกัน และประชาชนต้องการให้มีการสร้างสะพานข้ามเพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้มาตรวจดูความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มาในวันนี้ก็เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นที่ต้องก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย ซึ่งมีทั้งหมด 3 จุด เพื่อการลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร เช่นมันแกว มันเผา แต่งกวา มะเขือเทศ ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากถนนข้าวเม่าริมโขง มายังพื้นที่การเกษตรของบ้านท่าไคร้ บ้านนาโนนและบ้านบึงกาฬใต้ ในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ใช้ภาษีอากรของประเทศให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดต่อไป.« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น