BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

สนามบินบึงกาฬ คาดว่าเปิดให้บริการได้ภายในปี 2028
สนามบินบึงกาฬ คาดว่าเปิดให้บริการได้ภายในปี 2028 เลือกตำบลโป่งเปือย และ ตำบลวิศิษฐ์ เป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

โดยผลการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬมากที่สุด ได้แก่พื้นที่บริเวณ B1 ในเขตตำบลโป่งเปือยและตำบลวิศิษฐ์ อยู่ห่างจากหอนาฬิกาอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากในเมืองถึงท่าอากาศยานประมาณ 15 นาที

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 2,500 ไร่


 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น