BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายกเทศบาลเมืองบึงกาฬแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติงาน(มีคลิป)
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ค.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 84 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 )พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว โดยมีนายวาปี เณระสุระ เป็นประธานในที่ประชุม

นายราชันย์ กล่าวในที่ประชุมว่าได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561

- 2580) แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบึงกาฬได้เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้มีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับขยายตัวของ

หน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เมืองบึงกาฬมีสภาพเป็นชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น มี

ปัญหาด้านการจัดการขยะ น้ำท่วมซังในฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง มีประชากรและประซากร

แฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโต

ของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้

กระผมและคณะบริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเมืองบึงกาฬ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เมืองบึงกาฬเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันตีงาม โดยอาศัยการมีส่วนรวมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองบึงกาฬไว้ 8 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

 โดยจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยจัดทำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาครัฐในการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 บึงปากซัน

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองบึงกาฬให้สวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างเมืองบึงกาฬให้เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่อารยธรรมสองฝั่งโขงป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ เช่น ระบบน้ำเสีย ฝุ่นควัน

และขยะมูลฝอย

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและสนับสนุนธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว

5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิชาทางเลือกและส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดการความรู้ในสื่อโซเชี่ยลมีเดียเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ได้มีกิจกรรมด้านพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง

6. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาลที่สำคัญมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะนำการท่องเที่ยวอาณัติสัญญาณต่าง ๆ ด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ของจังหวัดบึงกาฬ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ภาครัฐ อาสาสมัคร เพื่อเร่งรัดขจัดตันตอปัญหา การลักลอบจำหน่าย แหล่งพักยาและสถานที่มั่วสุมยาเสพติด การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปีดชุมซน เสริมปราการความปลอดภัย

7. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด ออกบริการหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาพัฒนาสุขภาพและดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดและในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

8. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม

สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพประเภทเบี้ยยังชีพ หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น