BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ถ้ำนาคา เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 1,000 คน/วัน | เริ่ม 1 มิ.ย.66

 

ถ้ำนาคา เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 1,000 คน/วัน เริ่ม 1 มิถุนายน 2566 !!


ถ้ำนาคา เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากเดิม 700 คน/วัน เพิ่มเป็น 1,000 คน/วัน โดยแบ่งเป็น จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 496 คน และ Walk in 504 คน เริ่ม 1 มิถุนายน 2566


หมายเหตุ

1. ถ้ำนาคาเปิดให้ท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 06:00-14:00 น. และนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจะต้องลงมาถึงพื้นล่างภายใน 18:00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

2. คิว Walk in หากเต็มแล้ว นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องมา walk in วันถัดไปแทน

3. หากนักท่องเที่ยวต้องการความแน่นอนว่าจะได้ขึ้นแน่นอน (ยกเว้น มีฝนฟ้าคะนอง น้ำป่าไหลหลาก หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ) ให้ทำการจองคิวล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งเปิดให้จองล่วงหน้าสูงสุด 60 วัน

4. กรณีผู้ที่ทำการจองในแอปพลิเคชัน QueQ ไม่มาครบตามจำนวน ให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านพิจารณาความเหมาะสม ให้ walk in แทน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน

5. จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ต่อวันและจำนวนการจองคิว เป็นไปตามรูปแบบการคำนวณขีดความสามารถในการรองรับได้ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ฟื้นตัว รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา

1 - 31 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติสำหรับนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ต้องการติดต่ออุทยานแห่งชาติภูลังกาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล plk.np2566@gmail.com หรือ โทร. 042-530766


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น