BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

รับสมัครสอบ "นักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา "


เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2562 จำนวน 2,680 อัตรา 
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย
ประเภทของผู้สมัคร
1. บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com

« PREV
NEXT »

1 ความคิดเห็น