BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

มท.2 ลงพื้นที่จ.บึงกาฬ ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการฯ
มท.2 ลงพื้นที่จ.บึงกาฬ ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19


วันนี้ (24 ก.ย. 64) เวลา 14.30 น. ที่สวนสาธารณะหนองจันทร์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น มีกรอบนโยบายด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพการผลิต การต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานที่เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางระบบการผลิต และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน การดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จึงคาดว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับจังหวัดบึงกาฬ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรอง และอยู่ในระบบโคฟาร์ม (Co-farm) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 แปลง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 198,248,180 บาท ซึ่งประกอบด้วย แปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 แปลง งบประมาณ 14,968,736 บาท, แปลงกรมการข้าว จำนวน 27 แปลง งบประมาณ 77,169,881 บาท และแปลงใหญ่การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 38 แปลง งบประมาณ 106,109,563 บาท โดยให้กลุ่มแปลงใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการตามกิจกรรมที่เสนอเท่านั้น ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ด้านการผลิต, ด้ารการพัฒนาคุณภาพ และด้านการตลาดที่สามารถให้เข้าทั้งตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ได้

ด้านนายโกเมณ ชาลี ตัวแทนเกษตรกรชาวอำเภอศรีวิไล กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณที่โครงการได้เลือกใช้สวนสาธารณะหนองจันทร์ เป็นสถานที่จัดงานพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรในครั้งนี้ ซึ่งอำเภอศรีวิไลมีพื้นที่เกษตร 73,796 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 1,752 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว และยางพารา การส่งมอบเครื่องจักรทางการเกษตรในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น