BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สอบครูผู้ช่วย 1,527 คน 28 วิชาเอกมีผู้เสียงสูงเข้าสอบ 1 ราย


 

บรรยากาศสอบครูผู้ช่วยสนามสอบจังหวัดบึงกาฬ ท่ามกลางการป้องกันการทุจริตและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ถึงกระนั้นนยังตรวจพบผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าสอบ 1 ราย กรรมการต้องจัดที่นั่งให้สอบคนเดียว โดยผู้คุมสอบต้องสวมใส่ชุด PPE ป้องกันตัว ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นมีฝนตกลงมาเล็กน้อยก่อนสอบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ก.พ. ที่ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปี พ.ศ.2564 และวันแรก (5 ก.พ.) สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันนี้เป็นการสอบในวันที่สอง (6 ก.พ.)ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งสนามสอบแยกออกเป็น 2 แห่ง สนาสอบที่ 1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จำนวน 37 ห้องสอบ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 700 คน จำนวน 12 วิชาเอก ประกอบด้วย 1.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2.วิชาเอกภาษาไทย 3.วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4.วิชาเอกภาษาจีน 5.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 6.วิชาเอกฟิสิกส์ 7.วิชาเอกเคมี 8.วิชาเอกชีววิทยา 9.วิชาเอกสังคมศึกษา 10.วิชาเอกพลศึกษา 11.วิชาเอกกายภาพบำบัด 12.วิชาเอกแพทย์แผนไทย

สนาสอบที่ 2 โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 44 ห้องสอบ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 827 คน จำนวน 16 วิชาเอก ประกอบด้วย 1.วิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา 2.วิชาเอกนาฎศิลป์ 3.วิชาเอกอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 4.วิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา 5.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 6.วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์.7.วิชาเอกประถมศึกษา/การประถศึกษา 8.วิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล 9.วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 10.วิชาเอกบรรณารักษ์ 11.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 12.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.วิชาเอกสุขศึกษา 14.วิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 15.วิชาเอกการเงิน/การบัญชี 16.วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการการสอบฯ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การเปิดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปี พ.ศ.2564 ครั้งนี้จังหวัดบึงกาฬ เป็นการเปิดสอบทั่วทั้งประเทศ มีผู้สมัครสอบครั้งนี้และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,527 คนมาสอบ 1,242 คน ขาดสอบ 285 คน เข้าสอบร้อยละ 81.34 ขาดสอบร้อยละ 18.66 โดยเน้นการปฏิบัติอยู่ 2 มาตรการคือ 

1.มาตรการป้องกันการทจริต 

โดยห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้อหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสาร จำหน่าย แจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

2.มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนและหลังการสอบให้มีการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อในตัวอาคารสถานที่สอบและภายในห้องสอบ โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำการสอบผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ของประเทศไทยและผลตรวจ ATK จากคลินิก สถานพยานาล หรือโรงพยาบาล กายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าสอบ ให้คณะกรรมการคัดกรองตรวจสอบก่อนที่บริเวณทางเข้าสนามสอบ เว้นแต่ผู้เข้าสอบที่มีโรคประจำตัวหรือเหตุผลอื่นๆ ผู้เข้าสอบต้องทำการวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาจะต้องทำการตรวจวัด ATK อีก ก่อนเข้าภายในอาคารสอบผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจวัดเครื่องจับโลหะแบบมือถือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนการเข้าห้องสอบทุกครั้ง

ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน มีประวัติการเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (TRANSIT) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโดยด่วนสำหรับผู้เข้าสอบที่มี ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ไม่สบายตัว จะต้องจัดห้องสอบสำรองแยกไว้ต่างหาก ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬเมื่อหมดเวลาทำข้อสอบแต่ละวิชาหรือเวลาพักกลางวัน ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) อย่างเคร่งครัดในวันที่ทำการสอบไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณสนามสอบจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบในแต่ละวัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การสอบแข่งขันเข้ามาในบริเวณสนามสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็น จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาพกำหนด

และในการสอบสนาม ร.ร.บึงกาฬ ครั้งนี้มีผู้มีความเสี่ยงสูง 1 คน เป็นหญิงมาจาก อ.เซกา จ.บึงกาฬ ประวัติไม่ได้ไปไหนไปแค่โรงเรียนส่งลูกที่ ร.ร.อนุบาลศรีพนา แล้วกลับไปสอนทางคณะกรรมการจึงจัดให้นั่งสอบเพียงคนเดียว โดยมีกรรมการควบคุมสอบแต่งชุด PPE นั่งคุมสอบ 2 คน

ด้าน ดร.สุรสิทธิ์  สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ประธานสนามสอบฯ กล่าวว่า การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ถือว่ามีผู้มาสมัครสอบน้อยกว่าทุกครั้ง อาจเป็นเพราะเปิดสอบทุกจังหวัด สนามสอบนี้เคยมีผู้เข้าสอบครั้งล่าสุดเกือบ 3,000 คน ครั้งนี้มาสอบแค่ 672 คน จากที่สมัครไว้ 827 คนขาดสอบไป 155 คน คิดเป็นมาสอบ 81.25 % ขาดสอบ 18.75% ที่ขาดสอบไปเยอะอาจมาจากเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ก็เป็นได้ นับว่าผู้มาสอบน้อยมาก การบริหารจัดการจึงง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จอดรถและใช้ห้องน้ำ และเมื่อวานผ่านมา ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยแห่งนี้ โดยเน้นการเปิดสอบให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดคลัสเตอร์สนามสอบ.











บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น