BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ชาวบึงกาฬระดมความคิด ออกแบบ-วางผังเฉพาะชุมชนเมือง มท.2 หนุนเต็มที่วันนี้ 17 มี.ค. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้เปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.2 กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจากผังเมืองระดับต่าง ๆ เพราะผังเมืองถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม จึงเร่งผลักดันให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง แนวทางการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ที่มีความสำคัญที่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ตลอดจนพันธะสัญญาระดับนานาชาติให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนาเมือง กระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูพัฒนาเมือง เพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีความมั่นคงยั่งยืน 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วยรูปแบบการพัฒนา อนุรักษ์หรือฟื้นฟู แผนผัง และโครงการพัฒนาอย่างละเอียด ที่หน่วยงานสามารถนำไปดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาเมืองต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จัง จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และนำเสนอแนวคิดการดำเนินโครงการ และพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการวางผังพื้นที่เฉพาะ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำถิ่น และยังสร้างประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะได้นำไปบูรณาการเพื่อการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ” 

ด้านนายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ประธานชมรมสื่อมวลชนบึงกาฬ ได้นำเสนอข้อคิดในเวทีประชุมว่า กรมโยธาฯและส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนออกแบบผังเมืองอยากให้ลงมาดูพื้นที่อย่างละเอียดชัดเจน อย่างที่กำลังยกระดับถนนคอนกรีตถนนชายสินธ์ปัจจุบันนี้ คือพื้นบ้านหลายหลังต่ำกว่าถนนอยู่แล้ว ถ้าหากยกถนนสูงขึ้นอีก 30-50 เซนติเมตรตามที่ออกแบบมา ยิ่งจะทำให้พื้นบ้านของชาวบ้านต่ำลงไปอีก พอชาวบ้านร้องเรียนก็ต้องกลับมาแก้แบบใหม่ ทำให้เสียเวลาเสียงบประมาณ ที่สำคัญก่อนออกแบบทำถนนไม่ได้เชิญชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดริมถนนมาพูดคุยหรือชี้แจงให้รับทราบเข้าใจ คือไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ตามหลักการ ส่วนถนนต่างๆ ที่วางท่อระบายน้ำลงน้ำโขงก็พูดกันมานานเรื่องทำบ่อบำบัดน้ำเสีย พักให้น้ำสะอาดเสียก่อนค่อยปล่อยลงน้ำโขงก็ยังไม่ได้ทำ การออกแบบปลายท่อลงสู่แม่น้ำโขง ส่วนมากระดับปากท่อก็จะสูงกว่าระดับท่อที่ฝังอยู่ตรงกลางของเมือง จะทำให้มีน้ำใช้แล้วหรือน้ำเสียไหลออกมาจากบ้านต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ขังอยู่กลางท่อจึงเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านชาวเมือง แม้จะหาอะไรมาปิดไว้ก็เอาไม่อยู่ จึงอยากให้ส่วนเกี่ยวข้องได้แก้ไขด้วย.บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น