BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บึงกาฬ พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2116 ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม. 04 ) ภาค2ส่วนแยก1 (กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี) และพัฒนาการอำเภอบึงโขง ได้จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับประชาชนชาวบ้านเหล่าหลวง หมู่ 3 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยการร่วมบูรณาการ 3 ภาคส่วน เพื่อแก้ไขและป้องกันยาเสพติดเป็น ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ซาติด้านความมั่นคง ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล มีเป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหาโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน วิธีการ คือใช้หมู่บ้าน ชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง เป็นหน่วยหลักในการดำเนินจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับพระรางทานเงินขวัญถุง เมื่อปี 2562 เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันชับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหนูบ้านบ้านเหล่าหลวง โดยมีประธานกองทุน คือ นายอดุลย์ มะกะฐิน ร่วมดูแลปกป้องชุมชนโดยใช้หลักชุมซนดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง จึงทำให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 209 ครัวเรือน สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ครัวเรือน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามกระบวนการ 10 ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่ 8 และในวันนี้จะดำเนินการขั้นตอนที่ 9 เป็นการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการครัวเรือน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าเป็นครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 80 ครัวเรือน


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น