BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

มท.2 สั่งเร่งกำจัดผักตบชวาป้องกันน้ำเน่าเสีย ใช้ผลิตน้ำประปาชุมชน(มีคลิป)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ก.ย.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.2) เดินทางไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน บริเวณหนองน้ำกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะมีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ มีผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์สะสมมากกว่า 90 ไร่ หนองน้ำกุดคำตากล้ามีความสำคัญในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเซกา และน้ำประปาของโรงพยาบาลเซกา โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าฯ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์  โยธาธิการและผังเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย หรือ มท.2 กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืชจัดเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย แหล่งน้ำตื้นเขิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในส่วนของการจัดการแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ สำรวจสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ และการจัดการปัญหาผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน พร้อมกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และทุกหน่วยงาน เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้เป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของวัชพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะจอกหูหนูยักษ์ ทำให้แหล่งน้ำไม่มีคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำประปา จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเครื่องมือ เครื่องจักรร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน บริหารจัดการวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกุดตากล้า รวมทั้งดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำในพื้นที่ ให้อยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชนตลอดไป และขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองกุดตากล้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามข้อสั่งการของรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยล่าสุดได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องจักรรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา ประชาชนตำบลเซกาและพื้นที่ใกล้เคียง กำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์ในหนองกุดตากล้า ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียและอยู่ในค่ามาตรฐานที่สามารถผลิตน้ำประปาของชุมชนได้ พร้อมทั้งรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้เกิดความสมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย.
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทยเดินทางไปดูการกำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูบริเวณหนองน้ำกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ มีพื้นที่ 150 ไร่เป็นแหล่ผลิตน้ำประปาของชุมชนเซกา มี นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ และนางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬและคณะให้การต้อนรับบึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น